سیستم های سمعی بصری


سیستم های سمعی بصری

سیستم های سمعی بصری

با استفاده از تکنولوژی LCDها و Videoprojector ها، و با طراحی خاص صوتی با تجهیزات ویژه، ارائۀ اطلاعات موزه یی از روش های قدیمی ، به روش پویا و توسط مولتی مدیا خواهد بود

منظور از AV در حقیقت Audio Visual  است. این تکنیک که از فناوری روز دنیا بهره میبرد، به طور چشمگیری موزه ها را از حالت سنتی به حالت دیجیتال سوق خواهد داد. در این روش با استفاده از تکنولوژی LCDها و Videoprojector ها، و با طراحی خاص صوتی با تجهیزات ویژه، ارائۀ اطلاعات موزه یی از روش های قدیمی ، به روش پویا و توسط مولتی مدیا خواهد بود. نکتۀ این روش، امکان تغییر محتوای موزه در هر زمان دلخواه و تقویت اطلاعات ارائه شده در موزه است. ضمناً با این روش، کنترل کلیۀ امور در دست کنترل کننده های الکترونیکی خواهد بود و به همین دلیل خطاب انسانی در موزه به حداقل ممکن خواهد رسید. شایان توجه آنکه در این روش امکان طراحی Modal نیز وجود دارد که میتواند در بازه¬های زمانی مختلف (مثلاً هر نیم ساعت یکبار)، مُد در موزه تغییر کرده و بازدیدکننده با تغییر رنگ چراغها، محتوای LCDها، نوع صداها و ...، خود را در شرایط جدیدی احساس کند و لذت وافری از بازدید خود ببرد. نوع این طراحی ها در انحصار چند گروه تخصصی بوده و قالب طرح معماری، طرح تکمیلی سازه ای(درصورت نیاز)، طرح تاسیساتی و طرح مرمت خاص ارائه خواهد گردید. بدیهی است در مورد ساختمانهای قدیمی و تاریخی، کلیۀ استانداردها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حفاظت از بناهای تاریخی زیرنظر کارشناسان مرمت بناها و بافتهای تاریخی، رعایت خواهند گردید.