تجیهیزات موزه ای


تجیهیزات موزه ای

تجیهیزات موزه ای

تجهیزات موزه یی نیازمند تطابق کامل با استانداردهای موزه یی و کاربری موزه هستند. ضمناً کیفیت ساخت تجهیزات موزه یی، به طور مستقیم با جذابیت موزه و اقبال آتی آن در ارتباط است. رازیگران با تجربۀ فراوان در این امر، کلیۀ تجهیزات موزه یی را با توجه به محتوای موزه، نظر کارفرما در خصوص جنس و فرم تجهیزات، کاربری فعلی و آتی موزه و نیز توجیه اقتصادی آن، طراحی و در کارخانۀ مجهز خود، خلق خواهد نمود.

تجهیزات موزه یی نیازمند تطابق کامل با استانداردهای موزه یی و کاربری موزه هستند. ضمناً کیفیت ساخت تجهیزات موزه یی، به طور مستقیم با جذابیت موزه و اقبال آتی آن در ارتباط است. رازیگران با تجربۀ فراوان در این امر، کلیۀ تجهیزات موزه یی را با توجه به محتوای موزه، نظر کارفرما در خصوص جنس و فرم تجهیزات، کاربری فعلی و آتی موزه و نیز توجیه اقتصادی آن، طراحی و در کارخانۀ مجهز خود، خلق خواهد نمود.