چیدمان تخصصی و تغییرات دوره ای


چیدمان تخصصی موزه

چیدمان تخصصی موزه

چیدمان مناسب موزه ، کمکی ست دو سویه ، به بازدیدکننده برای درک بهتر مفاهیم موجود در موزه و نیز به موزه جهت حفاظت و حراست حداکثری از گنجینه های درون آن.

پس از کلیۀ فازهای طراحی و اجرایی موزه ای که بعضاً و با اختصار زیاد از نظر گذشت، تنها یک قدم به افتتاح موزه و گشایش درب های آن به روی علاقمندان مانده است و آن هم چیدمان موزه است. همانطور که انتظار می رود در خصوص چیدمان یک موزه، استانداردها و تعاریف ویژه ای وجود دارد که هدف همۀ آنها تقریباً یکی است . کمک به بازدیدکننده برای درک بهتر مفاهیم موجود در موزه و نیز کمک به موزه در راستای حفاظت و حراست حداکثری از گنجینه های درون آن. این استانداردها و قواعد در حوزه های مختلفی اظهار نظر دارند .

چیدمان های موزه ای را میتوان به روش های ذیل تقسیم بندی و اجرا کرد:

  • دورۀ تاریخی – روش مستقیم
  • دورۀ تاریخی – روش معکوس
  • جنس
  • عملکرد
  • اندازه
  • رنگ
  • شهر / کشور

طبیعی است که هر کدام از این انواع چیدمان موزه ای، با در نظر گرفتن شرایط خاص هر موزه ، اشیا آن و بسیاری فاکتورهای دیگر انتخاب میگردد و انتخاب غیراصولی یا اشتباه در این مورد می تواند به سادگی و بدون هیاهو، کلیۀ اهداف موزه و هزینه های آن را بر باد دهد. لذا این مرحله را می توان ثمرۀ طراحی موزه نامید، ثمری که در رازیگران همواره شیرین و گواراست.