رزومه کاری


رزومه کاری

گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه به عنوان پرافتخارترین تیم تخصصی طراحی موزه در کشور که صرفاً در زمینۀ «طراحی و اجرای موزه» (EPC) فعالیت دارد، با انجام پروژه های متعدد و موفق موزه یی در کشور و خلق افتخارات عدیده در طراحی و اجرای موزه هایی که بعضاً برای اولین بار در ایران یا دنیا خلق شده اند، با حفظ اخلاق حرفه یی در زمینۀ طراحی های خاص معماری و معماری داخلی و نورپردازی نیز فعالیت تخصصی دارد. گوشه یی از فعالیت های این گروه که رأساً یا به طور مشترک خلق شده است از نظر میگذرد.