طراحی موزه

تیم های تخصصی - موزه ای رازیگران
مطالعات تخصصی موزه ای فرض است که موزه ای با موضوعی خاص تاسیس خواهد شد. «رازیگران» با انجام مطالعات تخصصی در زمینۀ مورد نظر، پیشینۀ تاریخی موضوع، مطالعات جغرافیایی موضوع، مطالعات تطبیقی...
طراحی موزه طراحی موزه مجموعه ای از اطلاعات تخصصی و استانداردهای خاص موزه یی است که بنا به موضوع هر موزه و نظرات کارفرما، با در نظر گرفتن اهداف هویدا یا پنهان موزه، در قالب...
طراحی و ساخت تجهیزات موزه در هر موزه بنا به نوع کارایی موزه و محتویات نمایشی، تجهیزات و ادوات مختلفی برای نمایش طرح و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نوع این ادوات و تجهیزات دقیقاً با نوع...
چیدمان تخصصی موزه چیدمان مناسب موزه ، کمکی ست دو سویه ، به بازدیدکننده برای درک بهتر مفاهیم موجود در موزه و نیز به موزه جهت حفاظت و حراست حداکثری از گنجینه های درون آن.
معماری داخلی ما معتقدیم در چند زمینۀ محدود در علم طراحی داخلی، بنا به علاقه و دانش همکاران، ید طولا داشته و ایده های خاصی را به منثۀ ظهور می کشانیم
مرمت بناهای تاریخی تخصص در رشتۀ مرمت بناها، با توجه به ماهیت دقیق و بی تکرار بناهای تاریخی، مستلزم سیطرۀ علمی و عملی بر مجموعه یی از اطلاعات و قواعد است که در حین آن، مرمتگر با تحلیل یک...
برخی از پروژه ها
دفتر اسناد رسمی 1103 تهران
دفتر اسناد رسمی 1103 تهران

فضای مدرن و خاص پروژه، طراحی خاص المانها و بازی هوشمندانه با نور - که به حق برای یک دفتر اسناد رسمی دور از انتظار و شوکه کننده است - پروژه را به متفاوت ترین دفتر اسناد رسمی کشور بدل نمودهاست.

طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران
طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران

پروژۀ طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران، واقع در کاخ سعدآباد تهران در تابستان سال 1387 خورشیدی به گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه پیشنهاد شد. به جهت اینکه این پروژه از نگاه این گروه یک «پروژۀ مـلـّی» تلقی می گردید، حائز شرایط ویژه