مرمت بناهای تاریخی


مرمت بناهای تاریخی

مرمت بناهای تاریخی

تخصص در رشتۀ مرمت بناها، با توجه به ماهیت دقیق و بی تکرار بناهای تاریخی، مستلزم سیطرۀ علمی و عملی بر مجموعه یی از اطلاعات و قواعد است که در حین آن، مرمتگر با تحلیل یک بنا یا بافت تاریخی، آسیب ها و عارضه های احتمالی را شناسایی، نقاط بحرانی را کشف و برای دوام و حفظ بنای تاریخی به عنوان یک سند فرهنگی ملی، طرح مرمت بنا را خلق می نماید.

علم میان رشته ای مرمت بناها و بافتهای تاریخی، تلفیقی از چندین دانش مختلف با گسترۀ کاربردی و علمی وسیع است. این علوم که شامل معماری، باستانشناسی، تاریخ، پژوهش هنر و صنایع دستی و هنرهای سنتی است، در همگرایی خاص، گرد هم آمده و مرمت بناهای تاریخی – با همان پیچیدگی ها و ظرایف – را تشکیل داده اند. تخصص در رشتۀ مرمت بناها، با توجه به ماهیت دقیق و بی تکرار بناهای تاریخی، مستلزم سیطرۀ علمی و عملی بر مجموعه یی از اطلاعات و قواعد است که در حین آن، مرمتگر با تحلیل یک بنا یا بافت تاریخی، آسیب ها و عارضه های احتمالی را شناسایی، نقاط بحرانی را کشف و برای دوام و حفظ بنای تاریخی به عنوان یک سند فرهنگی ملی، طرح مرمت بنا را خلق می نماید. در اثنای این طرح مرمت، بنا از معرض خطر خارج شده و بنا به طرح احیای مستتر در طرح مرمت، برای هدف بعدی مهیا میگردد. در حقیقت بهترین روش برای دور نگه داشتن یک بنای تاریخی از زوال و نابودی، اعطای کاربری به آن است؛ این کاربری جدید می تواند همان کاربری سابق بنای تاریخی یا عملکردی جدید در راستای نیازهای امروز مردمان باشد. کاربری جدید – هر چه که باشد – اگر فکر شده و اندیشمندانه باشد، با نیرویی اعجاب آور از بنای تاریخی در برابر تخریب تدریجی محافظت کرده و اجازۀ کهنگی و فرسایش مجدد را نخواهد داد. در این راستا تغییر کاربری بناهای تاریخی به «موزه» در کشور ما از رونق خاصی برخوردار است. این طرح احیا، نیازمند دانش طراحی موزه و پیش بینی تمام نیازهای آتی یک موزه، اعم از نیازهای معماری، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال موزه یی، تجهیزات امنیتی، تجهیزات پشتیبانی و سایر نیازهای ذاتی و آتی یک موزه خواهد بود. در این بین، تسلط به استانداردهای طراحی موزه همزمان با توجه به قوانین مرمتی یک بنای تاریخی، این پروسه را عمیقاً از حالت معمول خارج نموده و به پروژه یی تخصصی و مفصل بدل می نماید. «رازیگران» با سالها تجربیات مشابه، و نیز با تسلط بر طراحی موزه و تخصص در استانداردهای مربوطه، این مسیر را بارها با اقتدار تمام طی نموده است و نتایج حاصل از پروژه های مشابه در مرمت بنای تاریخی و احیای موزه یی، نشانگر توانایی علمی و اجرایی وی در این زمینه است. در حقیقت می توان با اعتماد به نفس کامل اذعان نمود تیم تخصصی رازیگران ضمن در اختیار داشتن پتانسیل لازم برای مرمت و احیای یک بنای تاریخی به هر هدف مورد نظر، این امکان ویژه را نیز در اختیار کارفرمای خود قرار می دهد که بنای تاریخی را به موزه یی استاندارد، همه جانبه و ایده آل بدل نماید و گام تأثیرگذاری در حفظ و صیانت مواریث فرهنگی ایران بزرگ برداشته شود. این توانایی را در رزومۀ کاری ما ببینید و یقین بدانید رازیگران با خاطری جمع و عزمی پولادین در این مهم مشاور مطلع شما باقی خواهد ماند.