طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران


طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران

طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران
کارفرما : تاریخ اجرا :

پروژۀ طراحی دفتر ملاقات های رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران، واقع در کاخ سعدآباد تهران در تابستان سال 1387 خورشیدی به گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه پیشنهاد شد. به جهت اینکه این پروژه از نگاه این گروه یک «پروژۀ مـلـّی» تلقی می گردید، حائز شرایط ویژه یی بود :

  • تأمین امنیت لازم از نگاه حفاظت فیزیکی
  • تأمین آکوستیک محیط – به جهت وقوع مباحثات و جلسات مهم در سطح سران ارشد بین المللی
  • تأمین نور مناسب – با بهره گیری از روشهای نوین نورپردازی برای : حداکثر بازدهی، حداقل خطا در سرویس دهی تأسیسات الکتریکی، حداقل شارش مضر و حداقل هزینه های نگهداری
  • تأمین ایمنی لازم در بروز حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، زلزله و ...
      گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه، بالغ بر 70روز کاری را به تحقیقات و بررسی های همه جانبه در خصوص موارد فوق اختصاص داد و کلیۀ آلترناتیوهای ممکن را برای این پروژۀ خاص بررسی و طراحی نمود. با ارائۀ چندین طرح پیشنهادی و تحلیل آنها در جلسات کمیتۀ فنی گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه و جلسات کمیتۀ محتوایی با کارفرمای محترم، گزینۀ نهایی طراحی و تقدیم گردید. گزینه یی که در آن مقرر گردید طرح کلی اتاق با استفاده از چوب ( با مدولاسیون ویژه ) و طرح کلی نورپردازی آن، استفاده ازLED باشد. در طرح نهایی، کلیۀ الزامات امنیتی و زیبایی شناسی لازم برای حفظ کارایی و تأمین آبروی ایران بزرگ، مدّ نظر قرار گرفت . با توجه به حفظ اخلاق حرفه یی و تعهدات این گروه، ارائۀ جزئیات بیشتر در مورد این پروژه مقدور نمی باشد.
  •