طراحی موزه


طراحی موزه

طراحی موزه

طراحی موزه مجموعه ای از اطلاعات تخصصی و استانداردهای خاص موزه یی است که بنا به موضوع هر موزه و نظرات کارفرما، با در نظر گرفتن اهداف هویدا یا پنهان موزه، در قالب تلفیق مطالعات روانشناختی مخاطب، طرح معماری، طرح نورپردازی، طرح تاسیسات الکتریکال و مکانیکال موزه ای، طرح های AV و سایر موارد مرتبط، در فازهای مختلف اجرایی ارائه میگردد.

به طور کلی و پس از تصویب طرح توجیهی و آماده سازی طرح محتوایی موزه، فاز طراحی موزه آغاز می شود. طراحی موزه، با طراحی یک نمایشگاه یا آتلیۀ نمایشی تفاوتهای بارز دارد. یک نمایشگاه یا آتلیۀ هنری، فضایی است که برای نمایش موقت برخی از آثار مادی یا معنوی اختصاص می یابد؛ عموماً این آثار برای مدت زمان محدودی پتانسیل نمایش دارند و پس از طی دورۀ خود، جذابیت کمتری از خود بروز می-دهند. نوع چیدمان و نورپردازی یک نمایشگاه، برای مدتی محدود انتخاب شده و ممکن است تجهیزات موقتی برای آن در نظر گرفته شود که اصولاً نوع تفکر در یک نمایشگاه، موقتی است و هدف آن کاملاً بارز است: اقتصاد! در صورتیکه برای یک موزه، اندیشه های درازمدتی وجود دارد احتمالاً علاوه بر اهداف اقتصادی غیر مستقیم، اهداف خاص فرهنگی، تاریخی، سیاسی آن را حمایت میکند. چه بسیار از موزه ها طراحی و راه اندازی می گردند تا نگرش جامعه به موضوعی خاص را تعدیل، تغییر یا تقویت نمایند و یا حتی باعث فراموشی باورهایی غیرمنصفانه در سطح عموم مردم و به خصوص اندیشمندان و روشنفکران گردند. فارغ از قضاوت های تاریخی و سیاسی، یکی از بارزترین نمونه ها برای این گونه عملکرد یک موزه، در نگاهی به موزه های جنگ در کشورهای کوچک اروپایی عیان است؛ در این موزه ها چنان از تاریخ انگشت شمار این کشورها و رشادت های سربازان نمایش داده می شود که بازدیدکننده خود را در سرزمینی ماورای فرض کرده و متجاوزان را به چشم گونه های بدوی از انسان و انسانیت پرداخته می شود. در صورتیکه عموماً این کشورها در تاریخ کوتاه پیدایش خود، جنگ های غیراعتقادی داشته و اصولاً متجاوز بوده اند تا مدافع. نکتۀ بحث در تعیین چگونگی تاریخ حماسی این کشورها نیست، بلکه تأثیر شدید نوع طراحی موزه ها بر نگرش بازدیدکنندگان است، تأثیری که کاملاً جهت دار به بازدیدکننده القا شده و بدون کمترین جدال با برداشت های قبلی مخاطب، به طریقی غیرمستقیم و غیرپرخاشگر، جایگزین باورهای دیگر میگردد.

 طراحی موزه می بایست به گونه یی صورت پذیرد که کلیۀ تغییرات آتی در آن دیده شده، استانداردهای لازم برای یک موزه در آن رعایت و اجرا شده، و با عنایت به اهداف درازمدت موزه، جذابیت های خاص معمارانه و بصری ویژه ای در آن خلق گردد.