همکاری در طراحی داخلی موزه سکه - کرمان


همکاری در طراحی داخلی موزه سکه - کرمان

همکاری در طراحی داخلی موزه سکه - کرمان
کارفرما : تاریخ اجرا :

 

موزۀ سکه کرمان در میدان فتحعلیشاهی و در مکان قدیمی ضرابخانه احداث شده است. متخصصین گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه جهت اصلاح هندسی ، بصری و عملکردی عناصر موزه برای کسب استانداردهای موزه یی، طراحی داخلی این موزه را بر عهده گرفته و طراحی مورد نظر تقدیم کارفرمای محترم گردید.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» افتخار مینماید.