طراحی داخلی موزۀ ورزنه


طراحی داخلی موزۀ ورزنه

طراحی داخلی موزۀ ورزنه
کارفرما : تاریخ اجرا :

موزۀ ورزنه با عملکرد مردم شناسی - تاریخی از جمله پروژه هایی بود که گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه با کمک تیم طراحی موزه و کارخانۀ توانمند خود در ساخت تجهیزات موزه یی، توانست با اعزام اکیپ طراحی و اجرایی خود، تجهیزات موزه را طراحی، اجرا و در محل نصب نماید.