طرح و اجرای استندهای «باغ موزۀ فین از نگاه دیگران» با استفاده از اسناد موجود در کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران


طرح و اجرای استندهای «باغ موزۀ فین از نگاه دیگران» با استفاده از اسناد موجود در کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران

کارفرما : تاریخ اجرا :

    طرح و اجرای استندهای " فین از نگاه دیگران "  با استفاده از کتب و نسخ خطی - 1383