عضو مدعو به ایکوموس ایران ICOMOS (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) به دعوت جناب آقای دکتر شیرازی – ریاست فقید ایکوموس ایران


عضو مدعو به ایکوموس ایران ICOMOS (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) به دعوت جناب آقای دکتر شیرازی – ریاست فقید ایکوموس ایران

عضو مدعو به ایکوموس ایران ICOMOS (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) به دعوت جناب آقای دکتر شیرازی – ریاست فقید ایکوموس ایران
کارفرما : تاریخ اجرا :

    عضو مدعو به ایکوموس ایران ICOMOS

(شورای بین­ المللی بناها و محوطه­ های تاریخی) به دعوت جناب آقای دکتر شیرازی - ریاست فقید ایکوموس ایران