طرح محتوایی موزه نفت - استان کهگیلویه و بویراحمد


طرح محتوایی موزه نفت - استان کهگیلویه و بویراحمد

کارفرما : تاریخ اجرا :

برای طراحی یک موزه، در ابتدا «طرح توجیهی» موزه تهیه میشود. طرح توجیهی شامل علل و عوامل ضرورت ایجاد یک موزۀ جدید است که به روش های خاصی برآورد، بررسی و تهیه میگردد. فاز بعدی طراحی موزه، تهیۀ «طرح محتوایی» خواهد بود که عملاً شالوده و بنیان موزۀ مورد نظر را تشکیل میدهد. در این فاز، با تلفیق اطلاعات فاز طرح توجیهی، اطلاعات تخصصی عملکرد موزه، اطلاعات اقشار هدف، اطلاعات باستانشناسی و تاریخی، اطلاعات فرهنگ محلی و عمومی و تعدادی دیگر از شاخصه های اصلی طراحی موزه ( که در گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه محفوظ است )، طرح محتوایی موزه طراحی و مورد تحلیل قرار میگیرد. آنالیز طرح مذکور نیز به روش های خاص خود اعم از روش باردن، روش جمعی، روش مفهومی و سایر روشهای موجود صورت پذیرفته و در نهایت طرح محتوایی موزۀ جدید خلق میگردد.

 

 

به جهت اهمیت ویژۀ نفت در استان حاصلخیز و پربرکت کهگیلویه و بویراحمد، طرح محتوایی «موزۀ نفت» از این گروه خواسته شد که «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» این پروژه را موفقیت کامل به انجام رساند.