طرح ساماندهی محوطه غربی کاخ موزه صاحبقرانیه


طرح ساماندهی محوطه غربی کاخ موزه صاحبقرانیه

طرح ساماندهی محوطه غربی کاخ موزه صاحبقرانیه
کارفرما : تاریخ اجرا :

کاخ صاحبقرانیه واقع در مجموعۀ کاخ - موزۀ نیاوران تهران، یکی از کاخهای ارزشمند باقیمانده از دوران پهلوی است. هدف در این طرح ساماندهی محوطۀ غربی این کاخ به منظور استفادۀ نمایشگاهی با پوشش های سبک با تکنولوژی های روز دنیا - اسپیس فریم و سازه فضا کار و سازه های قشایی - تعریف شده بود. عملکرد این فضا، به عنوان نمایشگاه های موقت، عرضۀ صنایع دستی، آثار هنری و آثار حجمی و سایر موارد مرتبط پیش بینی شده بود. این طرح در دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید.  

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار پروژه» افتخار مینماید.