طرح ساماندهی محوطه جنوبی کاخ موزه صاحبقرانیه


طرح ساماندهی محوطه جنوبی کاخ موزه صاحبقرانیه

طرح ساماندهی محوطه جنوبی کاخ موزه صاحبقرانیه
کارفرما : تاریخ اجرا :

کاخ صاحبقرانیه واقع در مجموعۀ کاخ - موزۀ نیاوران تهران، یکی از کاخهای ارزشمند باقیمانده از دوران پهلوی است. هدف در این طرح ساماندهی محوطۀ جنوبی این کاخ به منظور استفادۀ بهینه از فضا و بهره برداری از آن به عنوان ورودی جدید مجموعه تعریف شده بود. در این طرح تلاش بر آن بوده است که ضمن معرفی کامل این مجموعه و عیان سازی جنبه های تاریخی، باغ سازی، فرهنگی و توجه ویژه به بحث «باغ ایرانی» در آن، طرح ساماندهی، اصلاح و احیای آن به منظور نیل به هدف پروژه نیز ارائه گردد. این طرح در دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید.  

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور به خصوص جناب آقای مهندس جیحانی و جناب آقای مهندس پیک، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار پروژه» افتخار مینماید.