طرح ساماندهی باغ شرافتیان کاشان


طرح ساماندهی باغ شرافتیان کاشان

کارفرما : تاریخ اجرا :

 باغ شرافتیان واقع در همجواری باغ فین کاشان، از جمله باغهای قدیمی منطقه است که ارزش تاریخی و فرهنگی بسزایی دارد، لکن متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح تلاش بر آن بوده است که ضمن معرفی کامل این باغ و عیان سازی جنبه های تاریخی، باغ سازی، فرهنگی و توجه ویژه به بحث «باغ ایرانی» در آن، طرح ساماندهی و مرمت و احیای آن نیز ارائه گردد. این طرح در دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید.  

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» افتخار مینماید.