طرح مطالعاتی «سازه های فضایی برای پوشش سایتهای باستانی»


طرح مطالعاتی «سازه های فضایی برای پوشش سایتهای باستانی»

کارفرما : تاریخ اجرا :

•    همکاری در طرح مطالعاتی " سازه های فضایی برای پوشش سایتهای باستانی" - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

یکی از محدودیت هایی که متخصصین مرمت و معماری را در سایتهای باستانی به خود مشغول می نماید، نوع پوشش سایت برای حفاظت یا رفع خطر، بدون تولید ناهنجاری بصری است. تجربیات موفق سایر کشورها در این خصوص نشان میدهد پوشش های سبک – شامل سازه های فضاکار، سازه های غشایی و موارد مشابه- از امتیازات بیشتری نسبت به سایر پوشش ها برخوردارند. سازمان میراث فرهنگی کشور با مدیریت مهندسی دفتر فنی وقت، اقدام به تعریف پروژۀ تحقیقاتی ای نمود تا مطلوب ترین و کاراترین وجه ممکن برای این نوع پوشش ها را بررسی و به بوتۀ نقد گزارد.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات سروران ارجمند : جناب آقای مهندس عمرانی، جناب آقای مهندس جیحانی،  جناب آقای مهندس پیک و سرکار خانم مهندس ساعتیان، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار طرح»، افتخار مینماید.