طرح مطالعاتی «باغ فین و ارتباط آن با باغ کهنه»


طرح مطالعاتی «باغ فین و ارتباط آن با باغ کهنه»

کارفرما : تاریخ اجرا :

•    طرح مطالعاتی " باغ فین کاشان و ارتباط آن با باغ کهنه "

با گسترش عملیاتی مطالعات در مورد باغ فین کاشان – به عنوان یکی از مهمترین باغ های ایرانی – و توجه به سایت این باغ تاریخی، پروژه یی با عنوان «باغ فین کاشان و ارتباط آن با باغ کهنه» تعریف و «باغ شرافتیان» در مجاورت باغ فین کاشان، مورد تحلیل تاریخی – فنی قرار گرفت.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» و نقش اساسی ایشان در مدیریت علمی و پیشبرد فنی پروژه، افتخار مینماید.