نخستین موزۀ تخصصی - هوشمند صنایع دستی کشور


نخستین موزۀ تخصصی - هوشمند صنایع دستی کشور

نخستین موزۀ تخصصی - هوشمند صنایع دستی کشور
کارفرما :سازمان میراث فرهنگی تاریخ اجرا :1387

شاید از زمان معرفی پروژۀ « موزۀصنایع دستی حمام درب امامزاده » در شهرکرد تا اتمام آن زمان زیادی نگذشت، ولیکن همین بازۀ کوتاه در حکم تجربه یی  طولانی و گویا بود که در تابلوی زرّین فعّالیّت های گروه معماری رازیگران حک شد. از دید ما، این پروژه صرفاً یک پروژۀ طراحی عادی نبود. از زمان شروع به کار در این پروژه، همۀ همکاران و دوستان من با دیدی باز و فراگیر به این پروژه نگریستند؛ چرا که که کمتر کسی تا به حال نام « موزۀ تخصصی صنایع دستی» را شنیده بود  و کمتر کسی از چنین موزه یی بازدید کرده بود. همین امر باعث می شد در انجام این پروژه، منتهای تلاش و کوشش بر آن باشد که « نمونه یی » مقبول خلق گردد و بتواند در آینده « الگویی» مطلوب باشد. حتی در گامی فراتر، دوستان من توانستند با پیشنهادی منحصربفرد، این موزه را به عنوان « نخستین موزۀ تخصصی- هوشمند صنایع دستی کشور » بدل نمایند که مباهات و افتخار بزرگی را نصیب گروه رانا گرداند.
    در یک دورۀ فشردۀ کار گروهی، عمدتاً سه گروه همزمان فعال بودند :
تیم مطالعاتی (به سرپرستی جناب آقای مهندس اورنگ) که الحق با حرکتی چشمگیر و ستودنی، نقش عمده یی در پیشبرد پروژه داشتند.
تیم طراحی (به سرپرستی این حقیر)، که با هوش و هنر اعضای تیم همچون گذشته با بهره گیری از اصول و قواعد معمارارانه و روانشناسانه، در حکم سکّاندارمطمئن پروژه عمل نمودند.
و تیم اجرا (به سرپرستی جناب آقای مهندس بیات) که با تلاش و هماهنگی مجدّانۀ خود، در خدمت اهداف گروه رانا بودند.
    پس از تعریف پروژه و پس از تقسیم کار، به جهت ضیق وقت تیم مطالعاتی و تیم طراحی بطور همزمان وارد عمل شدند. با تلاش و تیزهوشی دوستانم در تیم مطالعاتی، تحقیقات گسترده و مناسبی در خصوص صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفت و سرلوحۀ کار تیم طراحی قرار گرفت. همزمان، تیم طراحی با اتودها و آلترناتیوهای متنوع، قدم به قدم پروژه را پیش برد. جلسات هماهنگی بطور منظم منعقد گردید و در تمام مراحل تطابق پیشرفت کار با اهداف پیش بینی شده بررسی و کنترل شد. در کنار این دو تیم، تیم اجرا وظیفۀ اجرای ایده ها و نقشه های اتود شده را برعهده داشتند که سرعت عمل و هماهنگی همکارانم در این تیم نیز جای قدردانی و سپاس دارد.

                                                       (بخشی از مقدمۀ مدیریت محترم عامل گروه معماری رازیگران )