طرح محتوایی نخستین موزۀ منطقه یی کشور


طرح محتوایی نخستین موزۀ منطقه یی کشور

طرح محتوایی نخستین موزۀ منطقه یی کشور
کارفرما : تاریخ اجرا :

برای رتبه بندی موزه ها روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از این روش ها، «توجه به گستردگی جغرافیایی پوشش دهی» است. به آن مفهوم که اگر موزه یی صرفاً در خصوص بازتاب اطلاعات یک یا چند شهر باشد به عنوان «موزۀ محلی» ؛ اگر در خصوص بازتاب اطلاعات یک استان باشد به عنوان «موزۀ استانی»؛ و اگر وظیفۀ بازتاب اطلاعات یک یا چند استان را عهده دار باشد به عنوان «موزۀ منطقه یی» قلمداد میگردد. برای انتخاب هر «منطقۀ فرهنگی» توجه به کلیۀ نکات تاریخی- فرهنگی استان های همجوار لازم بوده و نیز در این میان، عنایت به سایر فاکتورهای «اجتماعی» و در پاره یی موارد فاکتورهای «سیاسی – امنیتی» عمیقاً ضروری خواهند بود. واضح است گستردگی عملکرد موزۀ منطقه یی از حیث پوشش چندین استان، به خوبی نشان از اهمیت بی بدیل این طبقه از موزه ها داشته و آنها را در زمرۀ جامع ترین موزه های کشور قرار می دهد.
«موزۀ منطقه یی استان کهگیلویه و بویراحمد» - به عنوان نخستین موزۀ منطقه یی کشور- پس از مطالعات سنگین تاریخی،اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، با مرکزیت استان کهگیلویه و بویراحمد تعریف شده و مقرر گردید وظیفۀ عملکردی آن در سطح منطقۀ فرهنگی مربوطه، به استان های «فارس»، «چهارمحال و بختیاری»، «خوزستان»،  «اصفهان» و «بوشهر» گسترش یابد. نگاهی کوتاه به استان های تحت پوشش این موزه و توجه به عظمت تاریخی – فرهنگی آنها، به خوبی نشان میدهد این موزۀ استثنایی یکی از غنی ترین موزه های کشور و منطقه خواهد بود.
«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» با تشکیل یک تیم مطالعاتی «اختصاصی» برای این موزۀ منحصربفرد، و با حمایت کارگروه های:  باستانشناسی، مردم شناسی، فرهنگی و معماری خود، افتخار دارد به عنوان بزرگترین تیم مطالعاتی موزه یی در کشور، این پروژه را با موفقیت کامل به پایان رسانده و «الگوی مطالعاتی» ویژه یی را برای سایر موزه های کشور در هر ردۀ گستردگی ابداع و معرفی نمود.  
شایان ذکر مجدد است که موزۀ منطقه یی استان کهگیلویه و بویراحمد «نخستین» نمونه ایست که دقیقاً با تعریف «موزه های منطقه یی» در ایران سازگار است .