مطالعات تخصصی موزه یی


مطالعات تخصصی موزه ای

فرض است که موزه ای با موضوعی خاص تاسیس خواهد شد. «رازیگران» با انجام مطالعات تخصصی در زمینۀ مورد نظر، پیشینۀ تاریخی موضوع، مطالعات جغرافیایی موضوع، مطالعات تطبیقی موضوع، و موارد مهم برای توجه در فاز طراحی را در پکیج اطلاعاتی تخصصی در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. در حقیقت یک کیک شکلاتی که فقط باید خورده شود!

شاید تا به حال برای سازمان یا ادارۀ خود به فکر تأسیس یک موزه افتاده باشیم، موزه ای که بتوانیم به عنوان محلی برای ارائۀ بهترین خدمات یا محصولاتی که تولید نموده ایم، از آن استفادۀ چند منظوره نماییم . هم نمایش قابلیت های موجود در سازمان، هم نمایش سابقۀ سازمان، هم نمایش ارتباطات با سایر سازمانهای مرتبط در کشور یا خارج از کشور، هم نمایش پتانسیلهای آتی سازمان؛ که البته نتیجه مشخص است : نمود یافتن قدرت های سازمان در کنار حفظ تاریخ و اعتبار تاریخی همزمان با جلب مشـتریان بیشتر و کسب اعتـماد عمومی در راستای جذب حمایت های مادی و معنوی ارگان های ذیربط. (البته در تعریف استاندارد، یک موزه مؤسسه ای غیرانتفاعی است که برای هدفی غیر از کسب درآمد راه اندازی میشود، لکن چه میتوان گفت که هیچ مؤسـسه ای نخواهد توانسـت از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشـی از مـوزه اش چشم پوشی نماید! ).

حال سؤال اینجاست که برای موزۀ مورد نظرمان چه چیزهایی لازم است؟ چه چیزهایی را باید نمایش داد و چه چیزهایی برای نمایش عمومی مناسب نیست. اصولاً نحوۀ نمایش چگونه باشد تا حداکثر تأثیر را بر بازدیدکننده برجای گذارد و از چه متدهایی برای عرضۀ اطلاعات استفاده گردد. کشف این معما قطعاً به دست کاشفی صورت خواهد پذیرفت که اطلاعات کاملی از نوع طراحی محتوای یک موزه، طراحی کالبد یک موزه، اطلاعات و تجارب دقیقی از روش های استاندارد موزه یی و نیز برداشت جامعی از روانشناسی بازدیدکنندگان و قشر هدف مختص آن موزه داشته باشد. تلفیق این اطلاعات در «رازیگران» با استفاده از متخصصان طراحی موزه، آرشیتکت های زبده، روانشناسان اقتصادی و مهندسان نورپردازی و صوت و تصویر صورت گرفته و نتایج جالب توجهی را به متولی موزه ارائه خواهد نمود. آنالیز این اطلاعات به سهولت مقدور بوده و مدیر سازمان با شناختی که از ارگان خود و توانمندیهای موجود دارد، به سادگی در خصوص موزۀ مورد نظرش تصمیم گیری خواهد نمود. گو اینکه این پکیج تخصصی در تهیۀ طرح محتوایی موزه و نیز در طراحی معماری و کالبدی آن نقش عمده یی ایفا خواهد نمود.