طرح محتوایی موزۀ مرجعیت - برای نخستین بار در جهان اسلام


طرح محتوایی موزۀ مرجعیت - برای نخستین بار در جهان اسلام

طرح محتوایی موزۀ مرجعیت - برای نخستین بار در جهان اسلام
کارفرما : تاریخ اجرا :

طرح توجیهی و طرح محتوایی «موزۀ مرجعیّت» در شهر مقدس قم با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم و با حمایت استانداری قم به دست پرتوان متخصصان «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» برای «نخستین بار در تاریخ اسلام» صورت پذیرفت.
در این طرح، «موزۀ مرجعیّت» موزه یی با حوزۀ عملکرد وسیع و با افق دیدی باز که به «معرفی و تکریم» مرجعیت عظیم الشأن اسلام خواهد پرداخت، تعریف گردید. دیدگاه عمدۀ این موزه ، تعریف و تنویر اذهان عمومی در خصوص نقش مؤثر و همیشگی «مرجعیت دینی» در تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه و نیز مصادیق بارز رهبری مذهبی است که همۀ اینها در پرتو توجه خاص به قشر هدف ( محققان و مؤلفان در درجۀ یکم، قشر جوان و کنجکاو مذهبی یا غیرمذهبی در درجۀ دوم، و علاقمندان و افرادی در سطح متوسط یا پایین تحصیلاتی جامعه در درجۀ بعدی ) خواهد بود.
 در این طرح در خصوص بحث معرفی و تدقیق مفاهیم و کرامات، مراجع عظام تقلیدی که در قید حیات هستند در اولویت این موزه تعریف شدند. اولویت بعدی مراجع عظام فقید و در نگاهی کلان تر، مراجع عظام تقلید در سایر کشورهای اسلامی مدّ نظر خواهند بود.
این طرح در پاییز 1386 به عنوان باقیات الصالحات و با تقدیر سازمان های مربوطه در حافظۀ تاریخ ثبت گردید.