تألیف کتاب «باغ موزه فین کاشان»


تألیف کتاب «باغ موزه فین کاشان»

	تألیف کتاب «باغ موزه فین کاشان»
کارفرما : تاریخ اجرا :

  تألیف کتاب " باغ فین " با همراهی جناب آقای مهندس جیحانی، جناب آقای مهندس عمرانی، جناب آقای مهندس پیک، سرکار خانم مهندس ساعتیان، جناب آقای مهندس کوثرنشان، سرکار خانم حیدری، سرکار خانم مهندس زمانی و سایر همکاران ارجمند در دفتر فنی اداره کل موزه ها - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور