طرح و اجرای پانلهای معرفی باغ موزه های ایرانی


طرح و اجرای پانلهای معرفی باغ موزه های ایرانی

کارفرما : تاریخ اجرا :

    طرح و اجرای پانلهای معرفی باغهای :  چهلستون اصفهان ، فتح آباد کرمان ، باغچه جوق ماکو ، فین کاشان، اکبریه بیرجند ، ارم شیراز ، تادؤس قدیس آذربایجان - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور