دریافت تشویق نامه از ریاست و معاونت محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری


دریافت تشویق نامه از ریاست و معاونت محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

کارفرما : تاریخ اجرا :

    دریافت تشویق­ نامه از سوی ریاست و معاونت محترم سازمان میراث­ فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری