بزرگترین موزۀ مشروطۀ ایران


بزرگترین موزۀ مشروطۀ ایران

بزرگترین موزۀ مشروطۀ ایران
کارفرما : تاریخ اجرا :1387

«موزۀ مشروطۀ استان چهارمحال و بختياري» در قلعۀ جونقان كه دومين نمونه در نوع خود است و با احتساب سايت اين قلعه، «بزرگترين» نمونۀ كشوريست، به واسطۀ اهميت محتوايي و ارزش كاركردي بالايي كه دارد، لازم بود به طور ويژه، بررسي و طراحي گردد. به همين منظور در طراحي و تدوين طرح محتوايي اين موزۀ كم نظير، مطالعات گسترده يي در زمينۀ عملكردي اين موزه صورت پذيرفت و در نهايت ماحصل تلاش تيم های تحقيقاتي و عملياتي در «گروه معماري رازيگران »، به طرحي جامع و كامل منتهي گرديد كه اميد مي رود اين مجموعه، در نمونۀ ديگر كشور – موزۀ مشروطۀ تبريز – مورد عنايت قرار گيرد و كاربردي شود. اين موضوع از آن جهت قابل توجه است كه امروزه عمليات مشابه سازي بصري براي موزه هاي هم عملكرد، امري مقبول و تأييد شده است.
بررسي تاريخ مشروطه و علل وقوع انقلاب مشروطه و نيز عوامل و جريانات مؤثر در آن، موضوعي سهل و ممتنع است. سهل از آن بابت كه دسترسي به كتاب ها، مقالات و انديشه هاي موافق ساده و ممكن است، لكن دسترسي به برخي از مدارك و اسناد در حوزه هاي مخالف و يا مشكوك انقلاب مشروطه، چندان آسان نيست. فارغ از جنبه هاي سياسي اين امر كه چرا چنين برخوردي با اين انقلاب بزرگ ملت ايران روا شده است، نكتۀ مهم و اساسي در اين مقوله نهفته است كه به جهت ماهيت موزه ها، كه همواره در راستاي انتقال مفاهيم و اطلاعات « جامع و مانع » در مورد موضوع موزه گام برمي دارند، لازم بود در اين موزه نيز جهت گيريهاي سياسي-فرهنگي-اجتماعي مرتبط با انقلاب مشروطه در نظر گرفته نشوند و حقيقت اين انقلاب درخشان به منثۀ ظهور برسد. البته در اين وادي بديهي است كه تلفيق جريانات و تفكرات مثبت و منفي باعث بروز اين انقلاب شده است. لكن در نهايت برآيند اين اتفاقات نظري و عملي، منجر به تحولي بزرگ در سياست هاي اين كشور گرديد تا جايي كه بسياري از تحليل گران انقلاب مشروطه را مقدمه يي براي انقلاب اسلامي مردم ايران در سال 57 مي دانند. لذا تيم تحقيقاتي به دور از هرگونه گرايش سياسي و اعتقادي خاص، امر تحقيقات در مورد انقلاب مشروطه را آغاز و با موفقيت به پايان رساند. طرح برخي از مواردي كه كمتر در مجامع مطرح شده اند در اين پروژه، صرفاً در راستاي غناي هرچه بيشتر اين موزه بوده است و انگيزۀ ديگري در آن مستتر نيست. انتظار مي رود براي دستيابي به موزه يي جامع، گويا و كامل، اين طرح عيناً مورد توجه و اجرا قرار گيرد. بدهي است تمام اطلاعات منعكس در اين طرح از منابع موثق و معتبر گردآوري گشته و قابل دفاع و بازيابي هستند.
نظر به بخش نُخست اين طرح كه به بازگويي تاريخ انقلاب مشروطۀ ايران اختصاص دارد، و نيز با توجه به خصوصيات خاص اين موضوع در فضاي سياسي – فرهنگي امروز ايران بزرگ، براي نمايش جامع و بي كم و كاست موضوع انقلاب مشروطۀ ايران، سه بخش اصلي طراحی گردید.  واضح بود كه اين سه بخش همواره در راستاي يكديگر و به صورت مكمل عمل خواهند نمود. لذا به هر يك از اين سه بخش، بطور كامل توجه و مورد طراحی تخصصی قرار گرفت. اين سه بخش عبارتند از :
الف ) بخش تحلیلی
ب ) بخش تصویری
پ ) بخش تطبيقي
در مورد هر سه بخش و در مورد انتظاراتی که از این موزه میرفت و تعیین خط مشی این گروه در طراحی موزۀ مشروطۀ قلعۀ جونقان، موارد ذیل لازم و غیرقابل اغماض بنظر می رسیدند  که به بهترین نحو طراحی و اجرا گردیدند :
        الف) طراحی معماری

         ب) طراحی نور 

         پ)طراحی تأسیسات

این پروژه از بهار 1386 در «گروه معماري رازيگران» با ما زندگی نمود و سرانجام در بهار 1387 برای همیشۀ تاریخ، متولد گردید. در بهار 1388 با همت تیم اجرایی رازیگران، عملیاتی و به دست به دست استاندار محترم چهارمحال و بختیاری و با حضور جناب آقای ذاکر – مشاور محترم رئیس جمهور - افتتاح و جاودان شد.