عضو مدعو در چهارمین و پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان


عضو مدعو در چهارمین و پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

	عضو مدعو در چهارمین و پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
کارفرما : تاریخ اجرا :

عضو مدعو در چهارمین و پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران