عضو مدعو در دومین همایش ایکوم ICOM ( کمیتة بین المللی موزه ها )


عضو مدعو در دومین همایش ایکوم ICOM ( کمیتة بین المللی موزه ها )

	عضو مدعو در دومین همایش ایکوم ICOM  ( کمیتة بین المللی موزه ها )
کارفرما : تاریخ اجرا :

عضو مدعو در دومین همایش ایکوم ICOM  ( کمیتۀ بین­ المللی موزه­ ها )