استان چهار محال و بختیاری - مرمت قلعه/موزه سردار اسعد جهت تبدیل به موزه


استان چهار محال و بختیاری - مرمت قلعه/موزه سردار اسعد جهت تبدیل به موزه

استان چهار محال و بختیاری - مرمت قلعه/موزه  سردار اسعد جهت تبدیل به موزه
کارفرما : تاریخ اجرا :

اجرای طرح مرمت مذکور با نیروی اجرایی مرکز مرمتی نگارستان و با پشتیبانی فنی - مهندسی «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» انجام پذیرفت.

 

این گروه ضمن قدردانی از زحمات متخصصین خود برای ارائۀ طرح مرمت و احیا ، بر خود لازم میداند از مدیریت محترم مرکز مرمتی نگارستان - «جناب آقای احمد حسینی» - برای انجام موفق این پروژه قدردانی نماید.