استان چهار محال و بختیاری - مرمت قلعه/موزه چالشتر جهت تبدیل به موزۀ پوشاک


استان چهار محال و بختیاری - مرمت قلعه/موزه چالشتر جهت تبدیل به موزۀ پوشاک

استان چهار محال و بختیاری - مرمت قلعه/موزه  چالشتر جهت تبدیل به موزۀ پوشاک
کارفرما : تاریخ اجرا :

اجرای طرح مرمت مذکور با نیروی اجرایی مرکز مرمتی نگارستان و با پشتیبانی فنی - مهندسی «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» انجام پذیرفت.

 

این گروه ضمن قدردانی از زحمات متخصصین خود برای ارائۀ طرح مرمت و احیا ، بر خود لازم میداند از مدیریت محترم مرکز مرمتی نگارستان - «جناب آقای احمد حسینی» - برای انجام موفق این پروژه قدردانی نماید.