استان اردبیل - مرمت مسجد جامع مشکین شهر


استان اردبیل - مرمت مسجد جامع مشکین شهر

کارفرما : تاریخ اجرا :

اجرای طرح مرمت مذکور با نیروی اجرایی مرکز مرمتی نگارستان و با پشتیبانی فنی - مهندسی «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» انجام پذیرفت.

 
این گروه ضمن قدردانی از زحمات متخصصین خود برای ارائۀ طرح مرمت و احیا ، بر خود لازم میداند از مدیریت محترم مرکز مرمتی نگارستان - «جناب آقای حسینی» - برای انجام موفق این پروژه قدردانی نماید.