تشکیل کنسرسیوم مرمت در معیّت «مرکز مرمتی نگارستان»


تشکیل کنسرسیوم مرمت در معیّت «مرکز مرمتی نگارستان»

کارفرما : تاریخ اجرا :

پروژه هایی که مشترکاً یا راسا به انجام رسیده است، شامل مطالعات - طرح مرمت - طرح احیا - نظارت عالیه و اجرا  در ادامه از نظر خواهد گذشت.