طرح مرمت دیوانخانۀ ارگ کریمخانی - شیراز


طرح مرمت دیوانخانۀ ارگ کریمخانی - شیراز

طرح مرمت دیوانخانۀ ارگ کریمخانی - شیراز
کارفرما : تاریخ اجرا :

این طرح مرمت در گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه و با همیاری علمی استاد بزرگ مرمت ایران جناب آقای مهندس سعیدی ارائه گردید.