طرح محتوایی موزه استانی قزوین


طرح محتوایی موزه استانی قزوین

کارفرما : تاریخ اجرا :

برای رتبه بندی موزه ها روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از این روش ها، »توجه به گستردگی جغرافیایی پوشش دهی» است. به آن مفهوم که اگر موزه یی صرفاً در خصوص بازتاب اطلاعات یک یا چند شهر باشد به عنوان «موزۀ محلی» ؛ اگر در خصوص بازتاب اطلاعات یک استان باشد به عنوان «موزۀ استانی»؛ و اگر وظیفۀ بازتاب اطلاعات یک یا چند استان را عهده دار باشد به عنوان «موزۀ منطقه یی» قلمداد میگردد. برای انتخاب هر «منطقۀ فرهنگی» توجه به کلیۀ نکات تاریخی- فرهنگی استان های همجوار لازم بوده و نیز در این میان، عنایت به سایر فاکتورهای «اجتماعی» و در پاره یی موارد فاکتورهای «سیاسی - امنیتی» عمیقاً ضروری خواهند بود. واضح است گستردگی عملکرد موزۀ منطقه یی از حیث پوشش چندین استان، به خوبی نشان از اهمیت بی بدیل این طبقه از موزه ها داشته و آنها را در زمرۀ جامع ترین موزه های کشور قرار می دهد.

برای طراحی یک موزه، در ابتدا «طرح توجیهی» موزه تهیه میشود. طرح توجیهی شامل علل و عوامل ضرورت ایجاد یک موزۀ جدید است که به روش های خاصی برآورد، بررسی و تهیه میگردد. فاز بعدی طراحی موزه، تهیۀ «طرح محتوایی» خواهد بود که عملاً شالوده و بنیان موزۀ مورد نظر را تشکیل میدهد. در این فاز، با تلفیق اطلاعات فاز طرح توجیهی، اطلاعات تخصصی عملکرد موزه، اطلاعات اقشار هدف، اطلاعات باستانشناسی و تاریخی، اطلاعات فرهنگ محلی و عمومی و تعدادی دیگر از شاخصه های اصلی طراحی موزه ( که در گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه محفوظ است )، طرح محتوایی موزه طراحی و مورد تحلیل قرار میگیرد. آنالیز طرح مذکور نیز به روش های خاص خود اعم از روش باردن، روش جمعی، روش مفهومی و سایر روشهای موجود صورت پذیرفته و در نهایت طرح محتوایی موزۀ جدید خلق میگردد.

 
 

طرح محتوایی موزۀ استانی قزوین، در دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی کشور تعریف گردید که «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه»، که نقش اساسی در مدیریت پروژه و پیشبرد جلسات کمیتۀ فنی و کمیته محتوایی مرتبط ایفا نموده و منشأ ارائۀ خدمات فنی مهندسی در حوزۀ معماری و علوم مرتبط به آن  بوده است، افتخار مینماید.