طرح المانهای شهری باغ موزه فین کاشان


طرح المانهای شهری باغ موزه فین کاشان

کارفرما : تاریخ اجرا :
با گسترش عملیاتی مطالعات در مورد باغ فین کاشان - به عنوان یکی از مهمترین باغ های ایرانی - و توجه به سایت این باغ تاریخی، پروژه یی با عنوان «المانهای شهری در باغ فین کاشان» تعریف و صورت پذیرفت. این پروژه با تغییراتی جزئی هم اکنون در این باغ به اجرا درآمده است.


«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» و نقش اساسی ایشان در مدیریت علمی و پیشبرد فنی پروژه، افتخار مینماید.