طراحی تیپ انبارهای امن زیرزمینی موزه ها


طراحی تیپ انبارهای امن زیرزمینی موزه ها

کارفرما : تاریخ اجرا :
برای موزه ها و سایر عملکردهای مشابه، «انبار های امن» بسیار مهم و حیاتی هستند. این انبارها نیازمند سازه یی مطمئن در برابر حوادث طبیعی و نیز حوادث قهری بشری نظیر جنگ ها و بمباران ها و ... هستند. پروژۀ طراحی تیپ انبارهای امن زیرزمینی در دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی کشور تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید.


«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار پروژه» افتخار مینماید.