همکاری در طراحی داخلی موزه سنگ نوشته - کرمان


همکاری در طراحی داخلی موزه سنگ نوشته - کرمان

همکاری در طراحی داخلی موزه سنگ نوشته - کرمان
کارفرما : تاریخ اجرا :

با تغيير كاربردي گنبد جبليه كرمان به موزه، بيش از 120 قطعه سنگ حجاري شده مربوط به ادوار مختلف تاريخي، از جمله سنگ هزار ساله رابر، سنگ مقبره خواجه اتابك مربوط به دوران سلجوقي و چندين نمونه وقف سنگي به عنوان مهمترين كتيبه‌هاي سنگي، به اين مكان منتقل شد.
بنابراين گزارش گنبد جبليه معروف به گنبد گبري يا گنبد گنج، د‌ر منتهي اليه شرقي شهر كرمان قرار گرفته است. در تاريخ از كاربرد و هدف ساخت اين بناي سنگي مطلبي در دست نيست. آنچه كه از سبك معماري گنبد جبليه استنباط مي‌شود اين است كه بناي مذكور احتمالا مربوط به اواخر دوره ساساني مي‌باشد و در اوايل اسلام مرمت شده و يا در اوايل ظهور اسلام با الهام از معماري ساساني بنا گرديده است. برخي تاريخ آن را به دوران سلجوقيان نسبت مي‌دهند

گروه معماری رازیگران در سال 1384 و 1385 با نظارت فنی بر محتوا و کالبد این موزه و موزه های استان، نقش بسزایی در باززنده سازی و احیای این موزه بر عهده داشته است..