طراحی داخلی و طرح مرمت موزه مردم شناسی خانه یزدان پناه - قم


طراحی داخلی و طرح مرمت موزه مردم شناسی خانه یزدان پناه - قم

طراحی داخلی و طرح مرمت موزه مردم شناسی خانه یزدان پناه - قم
کارفرما : تاریخ اجرا :

 

این طرح به منظور تغییر کاربری خانۀ یزدان پناه قم به «موزۀ مردم شناسی» تعریف شده بود. این موزه که مقرر بود به دست ریاست محترم وقت - جناب آقای خاتمی - افتتاح گردد، شامل کلیۀ عناصر یک خانۀ ارزشمند تاریخی است. مراحل مرمت این خانه، طراحی و هماهنگ با طرح احیای موزه یی، پیش برده شد. از نکات جالب توجه در این خانه، نصب دو دستگاه «شعر بافی» در زیرزمین آن بوده است که در نوع خود منحصربفرد و قابل توجه می باشد. این طرح در دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید.  


«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» افتخار مینماید.