طرح تغییر کاربری انبار ظروف به دفتر مدیریت - مجموعه کاخ موزه نیاوران تهران


طرح تغییر کاربری انبار ظروف به دفتر مدیریت - مجموعه کاخ موزه نیاوران تهران

کارفرما : تاریخ اجرا :

 

کاخ - موزۀ نیاوران تهران یکی از مجموعه های ارزشمند باقیمانده از دوران پهلوی است. هدف در این طرح، مطالعه و تغییر کاربری انبار ظروف به دفتر مدیریت مجموعه به منظور استفادۀ بهینه از فضا و بهره برداری حداکثری از پتانسیل های مجموعه تعریف شده بود. این طرح در زمان مدیریت جناب آقای مهندس صالحی در مجموعه نیاوران و در دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید و اکنون به مرحلۀ بهره برداری رسیده است.   


«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار پروژه» افتخار مینماید.