طراحی منطقه نمونه گردشگری امامزاده حمزه علی بروجن


طراحی منطقه نمونه گردشگری امامزاده حمزه علی بروجن

طراحی منطقه نمونه گردشگری امامزاده حمزه علی بروجن
کارفرما : تاریخ اجرا :

منطقه نمونه گردشگري امامزاده حمزه علي با مختصات جغرافيايی 50 درجه و 54 دقيقه طول شرقي و 31 درجه و 52 دقيقه عرض شمالي در ارتفاع 2400 متری از سطح دريا استقرار يافته است.

به لحاظ مقرّ يا نشستگاه طبيعی امامزاده حمزه علي بر دامنه شمالي ارتفاعات موسوم به کوه حمزه علي بر سطح رسوباتی آهکي متعلق به دوران دوم زمين شناسي واقع شده است . محدوده منطقه نمونه گردشگري امامزاده حمزه علي با وسعتي بالغ بر 100هکتار در پاي دامنه کوه مزبور واقع مي باشد. محدوده مورد نظر از شمال به روستاي قلعه ممکا، از شرق به اراضي زراعي شهر بلداجي، از غرب به روستاي کلبي بک و از جنوب به تالاب چغاخور منتهي می باشد.

در طراحي منطقه نمونه گردشگري امامزاده حمزه علي عوامل مختلفي در شكل گيري ايده هاي كلي نقش دارد چنانکه سعي شده است از  ايده هايي كه مجموعه رابه سمت پويايي و كارآيي هر چه بيشتر پيش ببرد و گذران اوقات  فراغت با آسودگي بيشتري امکان پذير سازد بهره گرفته شود.

 در اين راستا اثر عوامل اقليمي ، ماهيت مذهبي منطقه،توپوگرافي و فرم ناهمواري ها ، چشم اندازهاي وسيعي را خلق مي كند كه مي تواند پاسخگوي نيازهاي مردم براي گذران اوقات فراغت باشد

ماهيت مذهبي و دامنه هايي با شيب مناسب ،ديد و منظره ويژه ، آب و هواي مطلوب،  فاصله نزديك تا شهر بلداجي و گهرو و دسترسي به راه ارتباطي بين استاني شهرکرد-ايذه از جمله قابليت ها و پتانسيل هاي محدوده مورد مطالعه است كه با وجود يك برنامه ريزي صحيح و سرمايه گذاري مي تواند به يك مركز تفريحي و توريستي بسيار فعال مبدل شود.

 در اين راستا در طراحي منطقه نمونه امامزاده حمزه علي سعي شده است تا با لحاظ نمودن عوامل ذيل عناصر مطلوب به طور صحيح مکانيابي گردد.

-         توپوگرافي و شيب اراضي

-          چشم اندازهاي ويژه

-          محدودة پوشش گياهي ( باغات و اراضي كشاورزي )

-          دسترسي و ارتباطات

-         رعايت حرايم قانوني(راه )

 عناصر طرح پيشنهادي:

     -  کمپينگ و کانکس(اقامت ميان مدت)

-   ويلاهاي خصوصي

-   ويلا(مالکيت زماني)

-   بازارچه (مرکز تجاري)

-   فضای تفريحات و سرگرمي ها

-   امکانات پشتيباني نظير خدمات بهداشتی درماني و غيره

-   فعاليتهاي فرهنگي- هنري و مذهبي

-   پارکينگ

-   فضاهاي پذيرايي

-   معابر

-   فضاي سبز

-   کمپينگ

 

این طرح به دست توانمند متخصصین «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه » صورت پذیرفت و در تاریخ 1/8/87 به تأیید ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور رسید.