طرح ساماندهی ورودی مجموعه کاخ - موزه نیاوران


طرح ساماندهی ورودی مجموعه کاخ - موزه نیاوران

کارفرما : تاریخ اجرا :

کاخ - موزۀ نیاوران تهران یکی از مجموعه های ارزشمند باقیمانده از دوران پهلوی است. هدف در این طرح،  مطالعه و طراحی ورودی مجموعه به منظور استفادۀ بهینه از فضا و بهره برداری حداکثری از پتانسیل های مجموعه برای رفاه بازدید کنندگان مجموعه تعریف شده بود. در این طرح تلاش بر آن بوده است که ضمن حفظ هویت اصلی این مجموعه، از جنبه های زیبایی شناسی و تاریخی موجود بیشترین بهر برداری ممکن صورت گیرد و مشکلات تردد که برای بازدیدکنندگان و به خصوص در مواقع مراسم ویژه در این مجموعه رخ میداد، مرتفع گردد. این طرح در دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی تعریف گردید که با موفقیت به سرانجام رسید و اکنون به مرحلۀ بهره برداری رسیده است.   

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار پروژه» افتخار مینماید.