طرح مطالعاتی «تعاریف و انواع موزه ها»


طرح مطالعاتی «تعاریف و انواع موزه ها»

کارفرما : تاریخ اجرا :

 

•    همکاری در طرح مطالعاتی " تعاریف و انواع موزه ها " - دفتر فنی موزه ها- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

با توجه به عدم وجود تعریفی جامع و کامل در تعریف موزه ها و انواع مختلف آن، و برای طبقه بندی علمی و اجرایی نوع موزه ها، سازمان میراث وقت را بر آن داشت تا پروژه یی تعریف نماید تا در طی آن، ضمن مطالعات تطبیقی در مورد موزه ها در سایر نقاط جهان، اطلاعات اکتسابی را با واقعیات ایرانی تلفیق و تعریف جامعی از انواع و تعاریف موزه ها در کشور مطرح نماید.
«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار طرح» افتخار مینماید.