همکاری در طرح مطالعاتی مشترک با سفارت چین در مورد سایت های باستانی چین - تراکوتا


همکاری در طرح مطالعاتی مشترک با سفارت چین در مورد سایت های باستانی چین - تراکوتا

کارفرما : تاریخ اجرا :

•    همکاری در طرح مطالعاتی مشترک با سفارت چین در مورد سایتهای باستانی چین- سایت تراکوتا

با توجه به موفقیت محققان چینی در مرمت و نگهداری سایت باستانی تراکوتا، مقرر گردید تا در پروژه یی مشترک با سفارت چین در ایران، این سایت تحلیل و نتایج آن، مولد ایده های جدید برای حفاظت، مرمت و طراحی سایت¬های تاریخی ایران قرار گیرد.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور علی الخصوص جناب آقای مهندس پیک، ، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «همکار طرح» افتخار مینماید.