طرح مطالعاتی «مرمت فضای سبز باغ موزه ها در گذشته»


طرح مطالعاتی «مرمت فضای سبز باغ موزه ها در گذشته»

کارفرما : تاریخ اجرا :

•    طرح مطالعاتی " مرمت فضای سبز باغ موزه ها در گذشته "

با تعریف پروژۀ «باغ شرافتیان» در مجاورت باغ فین کاشان، پروژه یی جامع تر در خصوص «مرمت فضای سبز باغ موزه ها» تعریف گردید که هدف آن، بررسی و اصلاح نوع مرمت و تکنیک های رایج  در مرمت فضاهای سبز تاریخی در داخل و خارج از کشور تعریف گردید. سازمان میراث فرهنگی کشور با مدیریت مهندسی دفتر فنی وقت، اقدام به تعریف پروژۀ تحقیقاتی ای نمود تا مطلوب ترین و کاراترین وجه ممکن برای این نوع پوشش ها را بررسی و به بوتۀ نقد گزارد.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» و نقش اساسی ایشان در مدیریت علمی و پیشبرد فنی پروژه، افتخار مینماید.