نظارت،ارزیابی و کنترل طرح ساماندهی و معرفی باغچه جوق ماکو


نظارت،ارزیابی و کنترل طرح ساماندهی و معرفی باغچه جوق ماکو

نظارت،ارزیابی و کنترل طرح ساماندهی و معرفی باغچه جوق ماکو
کارفرما : تاریخ اجرا :

•    نظارت ، ارزیابی و کنترل طرح ساماندهی و معرفی باغچه جوق ماکو ( مهندسین مشاور رف )  آذربایجان غربی - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

پس از سال 1380 و در معاونت معرفی و آموزش وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، طرحی برای ساماندهی و معرفی برخی بناهای منتخب تاریخی کشور تدوین گردید که هدایت فنی و نظارتی آن بر عهدۀ دفتر فنی معاونت مذکور قرار داده شد. نوع اجرای پروژه چنین بود که مشاورین واجد صلاحیت پس از طی مراحل قانونی انتخاب شده و وظیفه می یافتند در مورد هر بنای خاص، پس از مطالعات جامع تاریخی، فرهنگی، هنری به بررسی جوانب پیدا و پنهان این بناها پرداخته و طرح احیای آنها (یا در صورت لزوم طرح مرمت) را ارائه نمایند. هدف دیگر طرح، معرفی بناها و بافتهایی بود که به نوعی علیرغم ارزش تاریخی – هنری – فرهنگی، در معرض فراموشی و نابودی قرار داشتند. لذا این طرح با هدف ساماندهی کالبدی و عملکردی بناهای شاخص، طرح ویژه و مهمی در راستای حفظ و باززنده سازی مواریث بی بدیل ایران بزرگ تلقی میگردد.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «ناظر عالی پروژه»، که نقش اساسی در مدیریت پروژه و پیشبرد جلسات کمیتۀ فنی و کمیته محتوایی مرتبط ایفا نموده و منشأ ارائۀ خدمات فنی مهندسی در حوزۀ معماری و علوم مرتبط به آن  بوده است، افتخار مینماید.