پروژۀ تغییر کالبد مرکز خرید بوستان - تهران، میدان پونک


پروژۀ تغییر کالبد مرکز خرید بوستان - تهران، میدان پونک

پروژۀ تغییر کالبد مرکز خرید بوستان - تهران، میدان پونک
کارفرما : تاریخ اجرا :

در این پروژه، مقرر گردید گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه با توجه به نیازهای جدید سایت و مجموعۀ مرکز تجاری - اداری بوستان، طرحی برای تغییر کالبد جدید آن خلق و ارائه نماید. این پروژه هم اکنون در دست اقدام است که به محض اتمام، اطلاعرسانی خواهد شد.