نخستین اکو موزۀ آب کشور


نخستین اکو موزۀ آب کشور

نخستین اکو موزۀ آب کشور
کارفرما :مهندسین مشاور سامان آب سرزمین تاریخ اجرا :دی ماه 89

این پروژه در دست اقدام است. به محض اتمام پروژه اطلاعرسانی خواهد شد.