نخستین کمپ تخصصی شنا در ایران


نخستین کمپ تخصصی شنا در ایران

نخستین کمپ تخصصی شنا در ایران
کارفرما : تاریخ اجرا :

پروژۀ طراحی «نخستین کمپ تخصصی شنا» در ایران، با درخواست جناب آقای مهندس خیراب به عنوان کارفرمای خصوصی در «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» کلید خورد. به جهت تازگی این موضوع در کشور، این گروه مدت 3ماه را برای مطالعات ویژۀ این پروژه و مدت 2ماه را برای طراحی آن زمان صرف نمود. کانسپت پروژه از «شنای پروانه» اتخاذ گردید و همزمان با مطالعات تخصصی مرتبط، نمونه های موفق جهانی نیز مورد بازدید و بررسی فنی قرار گرفتند. سرانجام و پس از یک کار تیمی منسجم مطالعاتی – فنی ،  نخستین کمپ تخصصی شنا درکشور ( تهران- بزرگراه یادگار امام- نبش خیابان شهید فرحزادی ) طراحی و ارائه شد.

پس از آن به دلیل اعتمادی که «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» به نتیجۀ طراحی انجام شده داشت، طرح مذکور به عنوان یک سمپل به FINA ارسال شد و خوشبختانه فدراسیون مذکور، طرح «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» را واجد کلیۀ استانداردها و شرایط کمپ تخصصی شنا قلمداد نمود و مورد تقدیر قرار گرفت.

این گروه آمادگی دارد طرح مذکور را با شرط حفظ مالکیت معنوی واگذار نماید.