پاساژ دنیای نور - تهران، خیابان رسالت


پاساژ دنیای نور - تهران، خیابان رسالت

پاساژ دنیای نور - تهران، خیابان رسالت
کارفرما : تاریخ اجرا :

طرح پیشنهادی اولیه برای پروژه - جزئیات طرح محفوظ است .